Scandinavian Executive » Nya mervärden och resultat nära tillhands

Nya mervärden och resultat nära tillhands!

Artikel bild 1

Interim gör skillnad

Trenden är tydlig. Interim växer rejält i Sverige och omsatte nära tre miljarder under 2021 (“Branschen.se / aug 2022”). Fler och fler väljer interim inom just affärsutveckling, försäljning och marknad. Det blir också alltmer vanligt som tilläggsförstärkning utöver behov av ersättningsresurser.

 

Vi listar de topp 5 vanligaste skälen till att de anlitas, frågor att ställa sig i samband med beslut och viktiga skillnader jämfört med en traditionell anställning.

Interim inom affärsutveckling och försäljningsledning gör skillnad

Alldeles oavsett behov är ledtid en av de vanligaste orsakerna till att företag i allt större utsträckning väljer interim. En interimsresurs startar direkt. En nyrekrytering tar betydligt längre tid. Normalt tar det 8-12 veckor för att lyckas matcha en kandidat, ofta med tillägg av 2-3 månaders uppsägningstid vilket tillsammans ger upp till 6 månaders väntetid, ibland ännu längre. En anställning startar dessutom ofta med en mjuk introduktionsperiod. Förutom den större investeringen en rekrytering kräver finns det risk för ytterligare alternativkostnader om matchningen trots allt inte faller ut till båda parters belåtenhet. Interimsresurser ger företaget en större och mer flexibel resursplanering.

Timing

Ett vanligt uttryck är ”Timing är allt”. Inom försäljning något av det svåraste att kontrollera – inom interim ett av de lättaste – vid behov anlita!

 

Behov kan uppstå plötsligt eller ligga inbäddat i företagets planerade framtid. Alldeles oavsett är den exakta tidpunkten ofta svår att förutse. Planerade behov kan förändras lika snabbt som marknaden.

Artikel bild 2

 

Konkurrenter, samgåenden och uppköp, konjuktur, ägar- och ledningsdirektiv, produkt-/tjänsteutveckling, lönsamhet, expansion, tillväxt och lönsamhet är alla exempel på rörliga delar i den ordinarie verksamheten. Förändringar som måste mötas med handlingskraftiga beslut. I dessa situationer tillför interim flera tydliga värden. Att per omgående ta sig an uppgiften. Strategisk utvärdering, operativt utförande eller kombination av båda. Företaget kan omedelbart påbörja arbetet, ibland parallellt med en organisationsförändring och rekrytering.

 

Inte sällan resulterar interim i förlängda uppdrag, ofta med större omfång, även anställningar är vanligt. Ett mycket kostnadseffektivt sätt att stärka organisationen till både lägre kostnad och risk.

 

Interimsresurser kommer också med fördelen av att vara helt objektiva till uppdraget och kan vara helt transparenta i sin kommunikation till uppdragsgivaren. En fördel som ofta öppnar upp för nya idéer och förslag som kan stärka företaget ytterligare. Vi kallar det ”ett objektivt och utomstående perspektiv”.

Skillnader i synsätt - anställd vs interimsresurs

Anställda har många intressenter att förhålla sig till. En anställning löper ofta över 5-7 år, ibland ännu längre. Att ta hänsyn till sig själv och sin roll under anställningstiden är ofrånkomligt. En interimsresurs förhåller sig objektiv till uppdraget som är tydligare definierat, både i uppgift, målbild och tid.

Andra mervärden genom interimsresurser

En interimsresurs har ofta haft ett stort antal uppdrag och förvärvat värdefull kunskap från många olika typerav företag, branscher och marknader. En anställd har i regel haft färre anställningar. I snitt stannar en anställd sex år vilket motsvarar sex till sju anställningar under hela arbetslivet. Oavsett erfarenhet är det viktigt att båda parter har en tydlig kommunikation för att undvika tidsspillan och förväntansfällor kring uppdraget. För många företag är det också viktigt att få en mer flexibel och förutsägbar kostnad som kommer med interimsuppdrag jämfört med en anställning.

 

En anställning innefattar ett större ansvar och ses normalt som en mer långsiktig satsning. Utöver nedlagd Interimsresurser kommer också med fördelen av att vara helt objektiva till uppdraget och kan vara helt
transparenta i sin kommunikation till uppdragsgivaren. En fördel som ofta öppnar upp för nya idéer och förslag som kan stärka företaget ytterligare. Vi kallar det ”ett objektivt och utomstående perspektiv”. Tid och rekryteringskostnad tillkommer bland annat introduktion och utbildning, löpande kostnad för lön, pension, semester- och semesterlön, arbetsgivaravgifter, försäkringar, sjukvård, frånvaro, arbetsutrustning, telefon, friskvård, kontinuerliga utvecklingssamtal, årliga lönejusteringar och eventuella uppsägningskostnader.

 

En interimsresurs kostar det som i förväg är överenskommet för uppdragets omfattning. En förutsägbar kostnad som också upphör när uppdraget är genomfört.

 

Med interim inom affärsutveckling kan organisationen fokusera på den befintliga verksamheten utan att tappa fart samtidigt som interimsresursen kan koncentrera sig på det specifika uppdraget. Ett arbete som ofta skapar och utvecklar nya initiativ vilka alla syftar till att stärka företagets konkurrenskraft, tillväxt och lönsamhet i en
föränderlig marknad.

Tre lämpliga frågor inför beslut att välja och anlita interimsresurser

1. Vad är uppgiften och målbilden för ett lyckat interimsuppdrag?

 

2. Inom vilka ramar ska interimsresursen verka/besluta och på vems uppdrag, ägare, styrelse, ledning eller funktionsansvarig?

3. För hur lång tid är det tänkt att interimsresursen ska anlitas? Finns det en fortsättning efter definierat uppdrag och vad kan göra en fortsättning aktuell?

Behov

Ofta är storleken och i vilken fas företaget befinner sig utgångspunkten för beslut kring förändringar som påverkar behovet av resurser. Tillväxt, expansion, lönsamhet är vanliga områden. Det kan lika gärna handla om vikande tillväxt och lönsamhet som planer på att växa än mer, kanske genom expansion, nya erbjudanden, fler kanaler och segment. Gemensamma faktorer är behov av fler händer, fötter och inte minst huvuden.

 

Vi listar de fem vanligaste skälen till att företag anlitar interimsresurser inom just strategiskt och operativt arbete inom affärsutveckling, försäljning och marknad. Gemensamt för interim är också verkställighet, det vill säga genomförande ingår.

 

1. (om-) paketering av marknadserbjudande.
2. Introduktion av nya produkter/tjänster.
3. Expansion till nya kanaler, segment, marknader.
4. Konkurrenssituation, affärs- & prismodeller.
5. Analys, rådgivning, mentorskap, externt perspektiv.

 

Artikel bild 3

Tio andra vanliga skäl till att interim efterfrågas för snabba resultat, mervärden och för att slippa avbrott i den dagliga verksamheten. Vi listar de fem vanligaste skälen till att företag anlitar interimsresurser inom just strategiskt och operativt arbete inom affärsutveckling, försäljning och marknad. Gemensamt för interim är också verkställighet, det vill säga genomförande ingår.

 

✅ Förändring som kräver opolitisk objektivitet.
✅ Omstrukturering / organisationsförändring.
✅ Ledtid är avgörande.
✅ Oplanerat avslut av ledande roll.
✅ Brygga verksamheten under en rekryteringsprocess.
✅ Projekt- och specialarbeten.
✅ Specifik kompetens behövs, men ej permanent.
✅ Tillfälligt ökad arbetsbelastning.
✅ Föräldrarledighet / annan längre frånvaro.
✅ Anställning inte är ekonomiskt försvarbart.

 

Källa:

Det är Fredrik Hultner och Business Focus https://businessfocus.se/ 

Kontakta oss

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Fredrik Nilsson - Scandinavian Executive
  Fredrik Nilsson

  Partner och delägare

  Allmänna förfrågningar
  Scandinavian Executive Woman Mobile png

  Följ oss på LinkedIn

  Här delar vi våra senaste nyheter och tankar om interim.

  Följ oss